Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie przystępuje do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W ramach programu przewidziana jest pomoc dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych  posiadających orzeczony znaczny  lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które wymagają  wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta mają przyczynić się także do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia, zaangażowania się w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.
Ośrodek planuje objęcie opieką asystenta 4 osób z niepełnosprawnością.
Czas przewidziany na pomoc dla jednej osoby będzie ustalony adekwatnie do potrzeb, maksymalnie 30 godzin miesięcznie. Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy w:
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
- załatwieniu spraw urzędowych;
- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
- korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
Zapraszamy  osoby niepełnosprawne, które  wymagają wsparcia asystenta do zgłaszania zapotrzebowania na tego typu usługi w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie Plac Obrońców Pokoju 34,  osobiście, telefonicznie 15 8682648, 15 8681303-304 lub mailowo (ops.opatow@pro.onet.pl) . Warunkiem jest złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  (do pobrania tutaj)  wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Pomoc skierowana będzie do środowisk, które nie są objęte innymi formami wsparcia wynikającymi z Programów rządowych i/lub ustawy o pomocy społecznej np. usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.  
Osoby nie zakwalifikowane do pomocy w pierwszej kolejności będą umieszczone na liście osób oczekujących.
Okres realizacji Programu obejmie okres od stycznia do grudnia 2020r.

Pliki do pobrania