Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.opsopatow.pl

Ośrodek Pomocy Społęcznej w Opatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Brak narzędzi do tworzenia filmów z napisami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie moża używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Mianowski, informatyk@opsopatow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 8681304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie znajduje się na parterze budynku Urzędu Miasta w Opatowie: pl. Obrońców Pokoju 34. Aby wejść do pracowników zajmujących się pomocą społeczną należy wejść głównym wejściem budynku. Aby wejść do pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym należy wejść wejściem umiejscowionym na lewą stronę od wejścia głównego idąc tzw. podcieniami. Oba wejścia posiadają pochylnię służąca do wózków inwalidzkich. Oba wejścia posiadają szerokie drzwi umożliwiające przejazd wózka inwalidzkiego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą swobodne poruszać się jedynie w obrębie parteru. Wejście na piętro możliwe jest wyłącznie po schodach, gdyż budynek nie posiada windy. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych Budynek posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, nie jest wyposażony w platformy, nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Ośrodek nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych usytuowanych bezpośrednio przed budynkiem, możliwe jest skorzystanie z miejsc dla niepełnosprawnych na parkingu wokół pl. Obrońców Pokoju.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: W Ośrodku jest pracownik przeszkolony w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika konieczne jest powiadomienie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie (pisemnie, mailem lub faksem), co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy. W powiadomieniu należy podać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, propozycje terminu wizyty w Ośrodku krótkie określenie czego dotyczy sprawa, kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania.