Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Artykuły

 • Informacja - stypendia szkolne wyróżnione

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że w dniach od 1 do 15 września 2023r., można składać w tutejszym Ośrodku wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

  Stypendium szkolne może otrzymać:
  • uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

  Przy ustalaniu dochodu rodziny będzie brany pod uwagę dochód za miesiąc sierpień 2023r. Dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie może przekroczyć 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

  Czytaj Więcej o: Informacja - stypendia szkolne
 • Ogłoszony nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Gmina Opatów będzie ubiegała się o przyznanie środków na realizację programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
  Z uwagi na powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie prowadzi wstępne rozeznanie
  w zakresie zapotrzebowania na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na 2024r. .
  Osoby niepełnosprawne legitymujące się:
  - orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczeniami równorzędnymi wymienionymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  - oraz dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ) mogę zgłaszać do tut. Ośrodka, w terminie do 8 września 2023r., chęć uzyskania pomocy asystenta w 2024r.
  Zgłoszenia należy dokonać przy pomocy udostępnionej Kart zgłoszenia stanowiącej załącznik do Programu jw.
  Ośrodek dokona analizy złożonych Kart pod kątem spełniania wymogów Programu oraz stanu zdrowia osób zgłaszających się i zakresu potrzeby wsparcia w codziennych czynnościach i życiu społecznym.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszony nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024