Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Informacje

Artykuły

 • Zawiadomienie wyróżnione

  Opatów dn. 17.03.2022r.

  PS.72.2.3.10.2023


  Z A W I A D O M I E N I E
  o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy
  dotyczące złożonych wniosków o refundację podatku VAT

  Zgodnie z art. 36, art. 49 § 2, 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022. poz. 2000 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 18, art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687 z późn. zm.) w związku z Upoważnieniem Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 20.01.2023r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Opatowie do prowadzenia postępowań z zakresu ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, odbierania oświadczeń składanych pod odpowiedzialnością karną, weryfikacji wniosków, ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu o którym mowa w art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku w sprawach wszczętych od 20 lutego 2023 o przyznanie refundacji podatku VAT - Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

  z a w i a d a m i a, że

  nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym 30-dniowym terminie.

  Wypłata dodatku stanowiącego refundację podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie Opatów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Świętokrzyskiego.
  Gmina Opatów złożyła zapotrzebowanie na środki jw. w wyznaczonym przez wojewodę terminie. Wydanie informacji oraz wypłata dodatków stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

  Zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
  1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność).
  2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
  Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
  Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

  Czytaj Więcej o: Zawiadomienie
 • Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

  Ministerstwa Sprawiedliwości opracowało informator na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, od 2022 r. rozpoczęło dodatkowy projekt tworzenia punktów specjalistycznych. Przeznaczone są one dla osób mających określone potrzeby, w tym punkt, w którym udzielana jest pomoc osobom doznającym przemocy (przede wszystkim wobec kobiet i dzieci) czy punkt specjalizujący się w prawie rodzinnym. Główną ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich macierzystych powiatów. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość
  z pomocy specjalisty mogą korzystać beneficjenci z całego kraju.
  Lista tych punktów pojawi się na specjalnej zakładce na stronie internetowej poświęconej nieodpłatnej pomocy https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne.

  Czytaj Więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja
 • Realizacja Programu rządowego „Opieka 75+”

  Logo Programu Opieka 75+Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+”
  Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Program „Opieka 75+” adresowany jest do gmin - miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które realizują program uzyskują finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Gmina Opatów pozyskuje środki z Programu od 2018r.
  W 2022r. koszt realizacji zadania wyniósł 19 335,75zł., a objętych Programem było
  16 osób w wieku powyżej 75 roku życia. Liczba ta stale rośnie, w 2021r. było to 12 osób. Środki z budżetu państwa stanowią istotne wzmocnienie budżetu gminy.
  W Gminie wzrasta zapotrzebowanie na pomoc usługową, w tym dla osób powyżej 75 roku życia. W związku z powyższym Gmina wnioskuje o środki z Programu corocznie, także na 2023r.

   

  Czytaj Więcej o: Realizacja Programu rządowego „Opieka 75+”