Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Oprócz opiekunek środowiskowych zatrudnionych w Ośrodku pomoc usługowa może być świadczona także w ramach pomocy sąsiedzkiej przez osoby blisko zamieszkałe, z wyłączeniem członków rodziny. Polega ona na pomocy osobom niesamodzielnym w podstawowych czynnościach domowych i życiowych. Maksymalna liczba godzin w ramach pomocy sąsiedzkiej to 25 godzin miesięcznie. Pomoc ta jest dedykowana w szczególności mieszkańcom terenów wiejskich, gdzie jest utrudniony dostęp do innych form wsparcia.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

Pełny koszt 1 godziny usług (w tym realizowanych w ramach pomocy sąsiedzkiej) wynosi 100% minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustalanej corocznie stosownym rozporządzeniem. Dla specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota ta wynosi 200% minimalnej stawki jw. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Zasady jw. w gminie Opatów określa Uchwała Nr XVLI/402/2022 Rady Miejskiej
w Opatowie z dnia 7 czerwca 2022r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych nie zwalnia dzieci z obowiązku pomagania rodzicom na miarę posiadanych możliwości. Warunkiem korzystania z pomocy w postaci usług opiekuńczych jest współpraca podopiecznego z opiekunką. Utrudnianie wykonywania zadań opiekunce przez osobę podopieczną może spowodować wstrzymanie świadczenia usług.