Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Informacje

Artykuły

 • Asystent rodziny

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła na gminy obowiązek zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcia, które polega w szczególności na:

  1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

  2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

  3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

  4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

  5) pomocy w integracji rodziny;

  6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

  7) dążeniu do reintegracji rodziny.

  Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

  1) pracy z rodziną;

  2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

  Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

  Rodzina może uzyskać wsparcie w postaci asystenta rodziny, do którego zadań należy w szczególności:

  1)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z jej członkami i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

  2)      udzielanie pomocy rodzinom w celu poprawy ich sytuacji życiowej; w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

  3)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów socjalnych,

  4)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów psychologicznych,

  5)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

  6)      wspieranie aktywności społecznej rodzin,

  7)      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

  8)      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

  9)      motywowanie rodziców do udziału w zajęciach grupowych, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

  10)   udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych ,

  11)   podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

  12)   prowadzenie indywidualnej konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

  13)   prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną:

  14)   dokonywanie okresowej oceny pracy z rodziną, nie rzadziej niż co pół roku,

  15)   monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

  16)   sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

  17)   współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

  18)   współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

  W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Następnie po dokonaniu analizy sytuacji rodziny występuje do Kierownika Ośrodka z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

  Czytaj Więcej o: Asystent rodziny
 • RODZINA WSPIERAJĄCA

  W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej

  Tutejszy Ośrodek zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi dla innych rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiadom, dziadkom, krewnym, znajomym).

  Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
  Pomoc rodziny wspierającej będzie uzależniona od potrzeb rodziny i może polegać m.in. na:
  - organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
  - wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
  - pomocy dzieciom w nauce,
  - udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
  - udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.
  Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Ośrodek zorganizuje także szkolenie dla kandydatów na rodziców wspierających. Podania wyrażające chęć pełnienia roli rodziny wspierającej można składać do tut. Ośrodka osobiście lub drogą pocztową. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące kandydatów oraz uzasadnienie wraz z motywacją do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

  Uwaga: Roli tej nie mogą pełnić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Podstawę funkcjonowania rodzin wspierających stanowi ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz.821)

  Informacji w sprawie udzielą pracownicy socjalni pod nr tel. 15 8681329, 15 8681303

  Czytaj Więcej o: RODZINA WSPIERAJĄCA