Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

     pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
     pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

    w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od dnia 1 stycznia 2024 r. nie może być wyższa niż 1.000 zł miesięcznie;
    w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

W przypadku gdy strona nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu świadczenia ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a złożyła wniosek o jego ustalenie.  Zasiłek stały może zostać przyznany od dnia złożenia wniosku o zasiłek stały w przypadku:

  • dołączenia do wniosku potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wniosku o przyznanie świadczenia ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • spełnienia warunków określonych w art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy – postępowanie zawiesza się do dnia doręczenia orzeczenia i przyznaje się zasiłek okresowy na zasadach określonych w art. 38;
  • doręczenia orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania (jeżeli zostanie doręczone po upływie 60 dni od jego otrzymania prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie lub decyzję).

Osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu od dnia przyznania zasiłku stałego do dnia utraty prawa do zasiłku opłacana jest przez OPS składka na ubezpieczenie zdrowotne określona w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.